Regulamin przekazywania upominków dla nabywców lokali mieszkalnych w ramach sprzedaży promocyjnej

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki programu sprzedaży premiowanej, zwanego dalej „Programem”.
2. Celem Programu jest przyznanie Upominku, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Regulaminie.
3. Organizatorem Programu są Spółki pod marką „PRES” z siedzibą w Toruniu.

II. Definicje
a) Klient – osoba, która zawarła nabyła lokal mieszkalny lub użytkowy od jednej ze spółek działających pod marką „PRES”,
b) Upominek – rzecz ruchoma o wartości do 500 zł (pięćset złotych) brutto, przy czym o rodzaju rzeczy ruchomej każdorazowo decyduje Organizator.

III. Zasady udziału w programie
1. W Programie może wziąć udział Klient po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
2) zamieszkuje na terenie Polski,
3) zawiera umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub użytkowego z Organizatorem.

2. W przypadku podpisania Umowy przez więcej niż jedną osobę, przysługuje jeden Upominek, a Klienci są zobowiązani do wskazania komu Upominek się wydaje.
3. Klient, który spełni łącznie wszystkie warunki określone w ust. 1, będzie uprawniony do otrzymania Upominku.
7. Prawa do uzyskania Upominku nie można przenieść na osoby trzecie.
4. Upominek przekazywany jest Klientowi w dniu podpisania aktu przeniesienia / ustanowienia odrębnej własności.

IV. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
1. Głównym Administratorem danych osobowych w spółkach pod marką „PRES” jest PRES sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu NIP: 879 254 20 85, REGON: 340384336, KRS: 0000293607(zgodnie z umową o współadministrowaniu na podstawie art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.- dostęp do treści umowy wraz z wykazem administratorów w siedzibie Głównego Administratora), ul. Broniewskiego 4/111, 87-100 Toruń, tel. +48 56 65 76 520, email: biuro@pres.com.pl
2. Wszelkie te dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w celu wzięcia udziału w Programie, wykonywania czynności na rzecz osób, które dane przetwarzamy przed zawarciem umów oraz wykonania postanowień umów zawartych z Klientami.
3. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, a także po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
8. Dane są powierzane w niezbędnym zakresie jedynie podmiotowi zajmującemu się kadrami oraz księgowością, informatykowi oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także podmiotom powiązanym z Administratorem w związku z realizacją inwestycji, w tym wykonawcom, podwykonawcom.

V. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony w biurach sprzedaży mieszkań Grupy PRES oraz na stronie internetowej www.pres.com.pl.
2. Program obowiązuje od dnia 1.01.2020 roku do odwołania.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w czasie trwania Programu, jeżeli jest to uzasadnione celem Programu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Programu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana w biurach sprzedaży mieszkań PRES i stronie internetowej www.pres.com.pl
I będzie obowiązywać od dnia publikacji.
4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5. Udział w Programie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację zasad Programu zawartych w niniejszym Regulaminie.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.) i innych ustaw.